Algemene Voorwaarden van De Verticale Tuinman 

Hoofdstuk 1: Algemeen deel 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: 

 1. Abonnement: een abonnement waarbij De Verticale Tuinman diensten levert waarvoor de Wederpartij periodieke vergoedingen betaalt. 
 2. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 
 3. Applicatie: online service waarbij De Verticale Tuinman het op afstand voor Wederpartij mogelijk maakt metingen c.q. waarnemingen te kunnen waarnemen. 
 4. De Verticale Tuinman: heeft als rechtsvorm de noemer ‘eenmanszaak’ en is onderdeel van De Verticale Tuinman gevestigd aan de Kapoeasweg 12, 1043 AD te Amsterdam en bij de KvK geregistreerd onder nummer 72571802 en draagt btw-identificatienummer NL002267107B60. De Verticale Tuinman is per e-mail te bereiken via info@deverticaletuinman.nl, middels de website www.deverticaletuinman.nl en telefonisch op 020 – 2157372. 
 5. Correspondentieadres: het e-mailadres waarop Wederpartij alle informatie met betrekking tot de Overeenkomst heeft aangegeven te willen ontvangen. 
 6. Diensten: alle door De Verticale Tuinman aangeboden diensten, die het voorwerp zijn van een aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling met betrekking tot de Overeenkomst tussen De Verticale Tuinman en Wederpartij, waaronder – maar niet beperkt tot – installatie, implementatie en onderhoud. 
 7. Gebruiker: een natuurlijk persoon, werkzaam in de organisatie van Wederpartij, die blijkens de Overeenkomst of onderhavige voorwaarden het recht heeft tot toegang tot en gebruikmaking van (onderdelen) Producten en Diensten. 
 8. Inloggegevens: de door De Verticale Tuinman verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord waarmee Wederpartij en door hemzelf toe te kennen gebruiker(s) toegang kunnen krijgen tot de Applicatie. 
 9. Meetapparatuur: alle producten die De Verticale Tuinman ter beschikking stelt aan de Wederpartij met betrekking tot het Abonnement waaronder maar niet gelimiteerd tot alle schriftelijke instructies, handleidingen, Sensoren, Software en de Applicatie. 
 10. Overeenkomst: de Overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, waaronder mede wordt verstaan een opdrachtbevestiging.
 11. Partijen: De Verticale Tuinman en Wederpartij. 
 12. Producten: alle producten die De Verticale Tuinman onder een Overeenkomst aan de Wederpartij levert. Producten zijn ofwel Meetapparatuur of anders. 
 13. Schriftelijk: per post alsmede via e-mail of Whatsapp. 
 14. Sensoren: het apparaat dat door De Verticale Tuinman op locatie bij Wederpartij geplaatst wordt en dat de waarnemingen en metingen uitvoert ter uitvoering van de Overeenkomst. 
 15. Software: de door De Verticale Tuinman of door een van zijn partners ontwikkelde software voor de werking van de Producten. 
 16. Website: de website van De Verticale Tuinman www.deverticaletuinman.nl 
 17. Wederpartij: iedere partij die een Overeenkomst aangaat met De Verticale Tuinman of een offerte aanvraagt bij De Verticale Tuinman. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden 

 1. Onderhevige voorwaarden (en de eventuele nieuwe versies daarvan) zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en Overeenkomsten tussen De Verticale Tuinman en Wederpartij. 
 2. Afwijkingen van onderhavige voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met De Verticale Tuinman zijn overeengekomen. Het bepaalde in dit artikel geldt tussen Partijen als een bewijsovereenkomst in de zin van artikel 153 Rv en artikel 7:900 lid 3 BW. In het verlengde daarvan kan het bewijs uitsluitend worden geleverd met een schriftelijke verklaring als bedoeld in de vorige alinea; andere schriftelijke verklaringen en getuigenverklaringen ten aanzien van enige door mondelinge verklaringen of andere gedragingen overeengekomen wijziging zijn als bewijsmiddel uitgesloten. 
 3. De Verticale Tuinman heeft het recht bepaalde werkzaamheden ter levering door derden te laten verrichten, een en ander ter beoordeling van De Verticale Tuinman. 
 4. Op overeenkomsten tussen Partijen gesloten na een eerdere Overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen. 
 5. In geval van nietigheid of vernietiging door Wederpartij van een of meer bepalingen van de onderhavige voorwaarden blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing op de Overeenkomst.
 6. De Verticale Tuinman is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt aan Wederpartij. De gewijzigde voorwaarden zijn vanaf het moment van bekendmaking van toepassing op alle bestaande en nieuwe Overeenkomsten. 

Artikel 3 – Afsluiten van de Overeenkomst 

 1. Wederpartij kan een offerte aanvragen via de Website of rechtstreeks bij De Verticale Tuinman. 
 2. Alle offertes en aanbiedingen van De Verticale Tuinman zijn 14 (veertien) dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 3. De Overeenkomst wordt afgesloten door schriftelijke ondertekening van de Overeenkomst door Partijen, of doordat De Verticale Tuinman een opdrachtbevestiging stuurt. 
 4. Indien Wederpartij binnen 14 (veertien) dagen geen bezwaren heeft geuit met betrekking tot de opdrachtbevestiging, dan is de opdracht zoals omschreven in de opdrachtbevestiging aanvaard. 
 5. Als De Verticale Tuinman Wederpartij een opdrachtbevestiging stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de overeenkomst, onder voorbehoud van vergissingen en verschrijvingen. De Verticale Tuinman kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevat. 
 6. Eventuele aantekeningen en reacties van Wederpartij op de offerte van De Verticale Tuinman maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij De Verticale Tuinman deze alsnog schriftelijk bevestigt. 
 7. Na acceptatie dan wel ondertekening van een opdracht is het voor Wederpartij niet mogelijk de opdracht te annuleren of de overeenkomst te annuleren anders dan zoals overeengekomen in een overeenkomst of op basis van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 4 – Opzegging 

 1. De Verticale Tuinman kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds opzeggen indien: 
 2. Wederpartij failliet gaat of surseance van betaling voor Wederpartij is aangevraagd; 
 3. voor Wederpartij de toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is aangevraagd;
 4. Wederpartij handelingsonbekwaam is, onder bewind is gesteld of op een andere manier zelf niet meer haar geld mag beheren; 
 5. Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt; 
 6. Wederpartij haar onderneming staakt of als op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Wederpartij beslag wordt gelegd of als Wederpartij niet langer moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen, zulks ter beoordeling van De Verticale Tuinman. 

Artikel 5 – Prijzen, honorering en betaling 

 1. Alle door De Verticale Tuinman gecommuniceerde tarieven zijn exclusief BTW en in euro’s, tenzij expliciet anders aangegeven. 
 2. In het geval van prijsstijgingen wat betreft grondstoffen, loonkosten, huur of aankoop van zaken ter uitvoering van de overeenkomst, is De Verticale Tuinman gerechtigd deze kosten door te berekenen aan Wederpartij. Wederpartij is in dat geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden als de prijsstijging meer bedraagt dan 20% van de initieel overeengekomen prijs. 
 3. De betalingstermijnen en betalingsvoorwaarden zoals die op de factuur vermeld staan zijn leidend. Staat dit er niet op dan geldt 50% bij opdracht en 50% na montage en betaald binnen 30 dagen. 
 4. Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen exclusief bijkomende kosten, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfkosten en installatiekosten. De werkelijke kosten met betrekking daartoe worden door De Verticale Tuinman bij de Wederpartij in rekening gebracht gelijk na levering. 
 5. Indien betaling van een factuur niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de Wederpartij terstond, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Op dat moment is de Wederpartij de wettelijke handelsrente verschuldigd en incassokosten. De incassokosten zijn gefixeerd op 15% van het factuurbedrag (en wanneer het een Abonnement betreft, 15% van het factuurbedrag over het jaar daarvoor) met een minimum van € 500,-. 
 6. Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft Wederpartij niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens De Verticale Tuinman op te schorten. Wederpartij heeft ook niet het recht betalingsverplichtingen jegens De Verticale Tuinman te verrekenen met betalingsverplichtingen van De Verticale Tuinman jegens Wederpartij. 
 7. Alle vorderingen van De Verticale Tuinman op Wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in geval van het aanvragen van faillissement of surseance van betaling, liquidatie of faillissement van Wederpartij of – voor zover Wederpartij een natuurlijk persoon betreft – het op Wederpartij van toepassing worden van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).
 8. De Verticale Tuinman is, op basis van haar inschatting van de kredietwaardigheid van Wederpartij, te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet-opeisbare betalingsverplichtingen, zekerheidsstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Indien en zolang Wederpartij met de verlangde zekerheidsstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling in gebreke blijft, is De Verticale Tuinman bevoegd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. 

Artikel 6. (Op)levertermijnen 

 1. De overeengekomen (op)levertermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien De Verticale Tuinman de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld door Wederpartij, waarbij haar een redelijke termijn wordt geboden om haar (op)lever verplichtingen alsnog na te komen. 
 2. De Verticale Tuinman is gerechtigd tot levering c.q. uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering c.q. deelprestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd. 
 3. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de Wederpartij, niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten en/of de bescheiden aan de Wederpartij te leveren, is De Verticale Tuinman gerechtigd de bescheiden voor rekening en risico van de Wederpartij te bewaren. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient Wederpartij binnen 1 (een) maand na kennisgeving hiervan De Verticale Tuinman in staat te stellen de bescheiden alsnog te leveren en/of de werkzaamheden alsnog te verrichten. 
 4. Indien de Wederpartij na verloop van artikel 9.3 vermelde termijn in gebreke blijft aan haar verplichtingen te voldoen, is zij per direct in verzuim. De Verticale Tuinman heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hieruit voor De Verticale Tuinman een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat de verplichting van de Wederpartij tot vergoeding van eventuele bewaar kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet. 
 5. Als sprake is van opschorting van verplichtingen door De Verticale Tuinman wegens een tekortkoming van Wederpartij wordt de (op)levertijd verlengd met de duur van de opschorting.

Artikel 10 – Melding klachten 

 1. De Verticale Tuinman is op werkdagen van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 09.00-17.00 uur. 
 2. Wederpartij is verplicht eventuele reclames of klachten zo spoedig mogelijk aan De Verticale Tuinman te melden, doch uiterlijk binnen 8 dagen na kennisneming van de reden van de reclame of klacht, op straffe van verval van aanspraken. 
 3. Het is voor de Wederpartij niet mogelijk een vordering in te stellen na het verstrijken van een jaar na de door De Verticale Tuinman verrichte Diensten dan wel de door De Verticale Tuinman verstuurde factuur. Een vordering wordt op dat moment beschouwd als verjaard. Op het moment dat Wederpartij een vordering heeft ingesteld, dan vervalt iedere rechtsvordering dienaangaande van Wederpartij eveneens indien De Verticale Tuinman niet binnen een termijn van vier (4) maanden na het ontvangen van de betreffende schriftelijke vordering in rechte is betrokken bij de op grond van de algemene voorwaarden bevoegde rechter. 

Artikel 11 – intellectuele eigendomsrechten 

 1. Alle (intellectuele en industriële) eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, op alle Producten en Diensten of de resultaten daarvan waaronder maar niet beperkt tot kopij, modellen, tekeningen, ontwerpen, documentatie, fotografische opnamen, films, informatiedragers, apparatuur en programmatuur (in object en broncode), gegevens en databestanden, mallen en matrijzen, welke onderwerp zijn van en/of voortvloeien uit en/of gebruikt zijn bij de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst tussen De Verticale Tuinman en Wederpartij berusten bij De Verticale Tuinman. Indien voormelde rechten niet bij De Verticale Tuinman berusten is Wederpartij gehouden op eerste verzoek elke medewerking aan overdracht van het desbetreffende recht aan De Verticale Tuinman te verlenen. 

Artikel 12 – Verantwoordelijkheid, schade en vrijwaring 

 1. De Verticale Tuinman is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, bedrijfsschade, gevolgschade of immateriële schade, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van De Verticale Tuinman. 
 2. Indien De Verticale Tuinman toch aansprakelijk zal zijn, zal De Verticale Tuinman uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Wederpartij opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van De Verticale Tuinman haar verplichtingen met betrekking tot de Overeenkomst en ten hoogste tot het door Wederpartij aan De Verticale Tuinman betaalde factuurbedrag of – wanneer een Abonnement is overeengekomen – de jaarlijkse vergoeding. 
 3. Wederpartij vrijwaart De Verticale Tuinman voor aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van De Verticale Tuinman.

Artikel 13 – Overmacht 

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van De Verticale Tuinman, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk is. 
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van De Verticale Tuinman zelf of een door haar ingeschakelde derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van De Verticale Tuinman of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt. 
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal De Verticale Tuinman overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen die zien op de periode van de overmachtssituatie, met daarop in mindering gebracht alle kosten die De Verticale Tuinman heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst. 

Artikel 14 – Contractovername 

 1. Wederpartij kan het contract en de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst alleen door iemand laten overnemen als Wederpartij daarvoor schriftelijk toestemming heeft gekregen van De Verticale Tuinman. 
 2. De Verticale Tuinman kan haar rechten en verplichtingen aan een ander bedrijf overdragen wanneer (een deel van) de aandelen in De Verticale Tuinman wordt overgedragen aan een derde partij en aan partijen waarmee De Verticale Tuinman een groep vormt zoals bedoeld in artikel 2:24b BW. 

Artikel 15 – Toepasselijk recht 

 1. Op de rechtsverhouding tussen De Verticale Tuinman en Wederpartij en de forumkeuze uit lid 2 hieronder is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen die tussen De Verticale Tuinman en Wederpartij mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Noord Holland, locatie Amsterdam. 

Hoofdstuk 2: Data Abonnement 

Dit hoofdstuk is van toepassing op het Abonnement.

Artikel 1 – Installatie en gebruik van de Producten 

 1. De Verticale Tuinman verleent Wederpartij op grond van en gedurende de looptijd van de Overeenkomst het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de Meetapparatuur en Diensten, inclusief de door De Verticale Tuinman algemeen beschikbare Software updates daarvan, te gebruiken conform de onderhavige voorwaarden. Uitsluitend Wederpartij en Gebruiker zijn gerechtigd gebruik te maken van de Diensten en Meetapparatuur. 
 2. Wederpartij verleent en verstrekt aan De Verticale Tuinman alle toegang, assistentie en materialen die De Verticale Tuinman nodig heeft om haar verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen, waaronder maar niet beperkt tot het installeren, controleren en onderhouden van de Meetapparatuur en ter uitvoering van de Diensten. Indien de Meetapparatuur niet (op tijd) geleverd kunnen worden omdat Wederpartij niet of niet de medewerking heeft verleend die noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, is Wederpartij aansprakelijk voor de kosten die worden veroorzaakt door de vertraging. 
 3. Alle Meetapparatuur is en blijft eigendom van De Verticale Tuinman en zijn partners gedurende en na afloop van de Overeenkomst. 
 4. De Meetapparatuur zal binnen de overeengekomen termijn geïnstalleerd worden op locatie bij Wederpartij. 
 5. Voor de aansturing van de Sensoren, eventuele ventilatoren en routers of andere Meetapparatuur is een verbinding nodig. De verbinding kan op verschillende manieren tot stand komen, onder meer op de volgende wijzen, tenzij anders is overeengekomen: 
 6. Wederpartij heeft een (wifi)router waarvan gebruik kan worden gemaakt door De Verticale Tuinman. De Sensoren worden aangestuurd door een wifi-signaal; of 
 7. de Sensoren worden aangestuurd door een GSM-signaal, waarvoor De Verticale Tuinman een overeenkomst met een derde partij heeft gesloten; of 
 8. de Sensoren worden aangestuurd door via een bluetooth-signaal. 
 9. Voor het gebruik van de Meetapparatuur en Diensten dient Wederpartij te allen tijde zelf te zorgen voor stroomvoorziening en – indien van toepassing – een internetverbinding. Wederpartij mag niet zonder toestemming van De Verticale Tuinman wijzigingen aanbrengen in de stroomvoorziening en – indien van toepassing – de internetverbinding. De stroomvoorziening en de internetverbinding mogen niet door Wederpartij – geheel dan wel gedeeltelijk – worden verbroken. 
 10. Na installatie van de Meetapparatuur start de waarneming van de luchtsamenstelling. De Verticale Tuinman verleent Wederpartij toegang tot de gemeten gegevens voor een maximale duur van vierentwintig (24) maanden. Wederpartij kan de gegevens gedurende de looptijd van de Overeenkomst via de Applicatie opvragen.
 11. De Verticale Tuinman gaat ervan uit dat Wederpartij zorgvuldig omgaat met de Meetapparatuur die in de feitelijke beschikkingsmacht van Wederpartij zijn gebracht. Dat betekent onder andere dat: 
 12. Wederpartij ervoor zorgt dat Meetapparatuur niet worden verplaatst, onklaar worden gemaakt of beschadigd; 
 13. Wederpartij zonder toestemming van De Verticale Tuinman geen wijzigingen aanbrengt aan de Meetapparatuur; 
 14. Wederpartij niet achter het beschermingskapje van de Sensoren zal komen; 
 15. Wederpartij de Meetapparatuur niet laat gebruiken door iemand anders dan Gebruiker of Wederpartij zelf; en 
 16. Wederpartij alle Meetapparatuur adequaat verzekert en verzekerd houdt. 
 17. De Verticale Tuinman heeft de mogelijkheid Wederpartij instructies te geven met betrekking tot het gebruik van de Meetapparatuur en Diensten. Wederpartij zal deze instructies naleven. 

Artikel 2 – Inloggegevens Wederpartij 

 1. In relatie tot de Overeenkomst ontvangt de Gebruiker inlogcodes voor de Applicatie op haar Correspondentieadres. 
 2. Wederpartij is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de Inloggegevens. De Inloggegevens mogen niet door de Gebruiker met anderen worden gedeeld. Wederpartij zal de Inloggegevens niet met derden delen. Zodra Wederpartij weet of reden heeft om te vermoeden dat zijn Inloggegevens in handen van onbevoegden zijn geraakt, dient zij De Verticale Tuinman daarvan onverwijld in kennis te stellen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van Wederpartij om onmiddellijk en doelmatig actie te ondernemen, bijvoorbeeld door Inloggegevens te wijzigen. 
 3. Wederpartij is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de Applicatie door derden via haar Inloggegevens. 

Artikel 3 – GSM-signaal 

 1. Voor het goed functioneren van de Meetapparatuur kan het nodig zijn om te werken met een GSM-signaal, dat via een simkaart tot stand komt. Wanneer dat het geval is, overlegt De Verticale Tuinman met de Wederpartij en zorgt De Verticale Tuinman voor een provider die deze mobiele dienst levert. 
 2. De Verticale Tuinman is niet aansprakelijk voor de goede werking van de simkaart en het GSM-signaal. De Verticale Tuinman geeft geen garanties omtrent geschiktheid voor een ander doel dan het doel waar de simkaart voor bedoeld is.

Artikel 4 – Onderhoud en updates 

 1. De Verticale Tuinman spant zich in voor het goed blijven functioneren van de Meetapparatuur gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Bij storingen of ander disfunctioneren spant zij zich in voor een adequate oplossing zulks ter beoordeling van De Verticale Tuinman. 
 2. Voor eventuele vervanging en/of reparatie is de medewerking van Wederpartij noodzakelijk. Wederpartij zal deze medewerking verlenen. 
 3. Reguliere onderhoudskosten van de Meetapparatuur zijn inbegrepen in de overeengekomen vergoeding. 
 4. De Verticale Tuinman kan bepalen nieuwe versies van de Software voor de Meetapparatuur uit te brengen. 
 5. Voor een nieuwe versie of update van de generieke Software voor de Sensoren of Applicatie worden geen extra kosten in rekening gebracht door De Verticale Tuinman, tenzij anders is overeengekomen. 
 6. Als er onderhoud wordt gepleegd, kan het nodig zijn dat de waarnemingen tijdelijk buiten gebruik worden gesteld. Deze verstoringen zullen tot een minimum beperkt worden. 

Artikel 5 – Storingen 

 1. Wederpartij stelt De Verticale Tuinman tijdig op de hoogte van mogelijke verstoringen. 
 2. Bij een defect of storing van de Meetapparatuur dient Wederpartij zo snel mogelijk contact op te nemen met De Verticale Tuinman en in ieder geval binnen 24 uur. De Verticale Tuinman zal het probleem zo spoedig mogelijk onderzoeken. 
 3. Indien De Verticale Tuinman medewerking nodig heeft van Wederpartij bij het storingsonderzoek is zij verplicht om mee te werken. 
 4. De kosten van een storingsonderzoek en het oplossen van de storing worden door Wederpartij betaald, tenzij de storing te wijten is aan een handelen of nalaten van De Verticale Tuinman of derde. 
 5. Indien storingen of ander disfunctioneren van de Meetapparatuur of Diensten veroorzaakt zijn door Wederpartij of derde(n) gelieerd aan, ingeschakeld door of vallend onder de verantwoordelijkheid van Wederpartij, dan is De Verticale Tuinman gerechtigd de daarvoor gemaakte kosten in rekening te brengen bij Wederpartij, zoals maar niet gelimiteerd tot reis- en verblijfkosten en de kosten voor het vervangen van Meetapparatuur.

Artikel 6 – Betaling 

 1. De Verticale Tuinman is gerechtigd eenmaal per contractjaar prijswijzigingen door te berekenen aan Wederpartij. Deze prijswijzigingen worden zo spoedig mogelijk aangekondigd per e-mail. Indien de prijswijziging een prijsstijging van meer dan 10% van de laatst geldende 

prijs bedraagt, is Wederpartij bevoegd de Overeenkomst op te zeggen vanaf de ingangsdatum van de verhoging. 

 1. Indien periodieke betaling wordt overeengekomen, dan zal dit op een vast terugkerend moment zijn. Periodieke betaling geschiedt volgens automatische incasso (sepa). Op de factuur wordt de datum vermeld waarop het factuurbedrag wordt afgeschreven bij Wederpartij. Wanneer De Verticale Tuinman via automatische incasso geen betaling ontvangt overeenkomstig de Overeenkomst, dan is zij bevoegd de Wederpartij over te zetten naar een andere manier van betalen. De kosten die daaraan verbonden zijn, komen voor rekening van de Wederpartij. 
 2. Wederpartij betaalt de overeengekomen vergoeding vooruit – voorafgaand aan de volgende periodieke betalingsperiode. 

Artikel 7 – Duur 

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals neergelegd in de Overeenkomst. 
 2. Indien de Overeenkomst eindigt en geen van de Partijen de overeenkomst heeft opgezegd, dan zal de Overeenkomst iedere keer automatisch stilzwijgend worden verlengd met een (1) jaar. Opzegging geschiedt minimaal twee (2) maanden voor het einde van de termijn. Tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst is niet mogelijk. 
 3. Opzegging geschiedt schriftelijk. 
 4. Bij beëindiging gedurende de overeengekomen periode, blijft Wederpartij het overeengekomen bedrag(en) verschuldigd tot het einde van de looptijd. 
 5. Bij beëindiging, opzegging of ontbinding van de Overeenkomst om welke reden dan ook, levert de Wederpartij alle Meetapparatuur terug aan De Verticale Tuinman die het vanDe Verticale Tuinmanheeft ontvangen in het kader van de Overeenkomst. Doet Wederpartij dit niet binnen de gestelde termijn, dan kan De Verticale Tuinman de vervangingswaarde van de Meetapparatuur in rekening brengen bij Wederpartij. 

Artikel 8 – Verantwoordelijkheid 

 1. Wederpartij is verantwoordelijk voor de nakoming van alle door De Verticale Tuinman gegeven instructies, waaronder maar niet gelimiteerd tot de verstrekte technische en functievereisten die nodig zijn om de Meetapparatuur te kunnen gebruiken en de Diensten te ontvangen.
 2. Wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van de Meetapparatuur door Gebruikers en/of derden en staat ervoor in dat Gebruikers en/of derden de bepalingen van de Overeenkomst en deze voorwaarden zullen naleven. 
 3. Wederpartij is verantwoordelijk voor het onverwijld doorgeven van wijzigingen van het Correspondentieadres aan De Verticale Tuinman. 
 4. De Verticale Tuinman is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het zonder toestemming verplaatsen of verwijderen van Meetapparatuur door Wederpartij. 
 5. De Verticale Tuinman is niet aansprakelijk voor schade indien Wederpartij onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door De Verticale Tuinman verrichte Diensten zijn vastgelegd en uitgevoerd. Daarnaast is De Verticale Tuinman niet aansprakelijk indien de schade het gevolg is van het door Wederpartij in strijd handelen met enige door De Verticale Tuinman verstrekte instructie en/of het in strijd handelen met de Overeenkomst. 

Artikel 9 – Risico, eigendomsvoorbehoud en vertrouwelijke informatie 

 1. Het risico voor beschadiging van Meetapparatuur gaat op Wederpartij over op het moment dat deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Wederpartij zijn gebracht. Schade aan de Meetapparatuur komt voor rekening van Wederpartij, tenzij de schade toe te rekenen is aan De Verticale Tuinman. 
 2. Het eigendomsrecht op alle data die in het kader van de Overeenkomst wordt verzameld komt toe aan De Verticale Tuinman. Wederpartij heeft toegang tot de data via de Applicatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst. 
 3. Alle eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot inlogcodes, documentatie, sensoren, apparatuur, programmatuur, informatiedragers en overige toebehoren die voortvloeien uit en/of gebruikt zijn bij de nakoming van de verplichting uit de Overeenkomst tussen De Verticale Tuinman en Wederpartij, berusten bij De Verticale Tuinman. 
 4. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben gekregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door De Verticale Tuinman of Wederpartij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 10 – Garantie Mos Producten 

 1. Op de constructie van de door ondernemer geleverde producten wordt een garantie gegeven voor de duur van 3 jaar, tenzij om product-specifieke redenen een kortere garantieduur overeen wordt gekomen. 
 2. De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie kunnen bestaan uit vergoeding, vervanging of een combinatie hiervan. Voor de opdrachtgever geldt dat de garantie nooit verder kan reiken dan hoe de leverancier c.q. fabrikant van het product haar garantie aanbiedt. 
 3. Redelijke afwijkingen, zoals een lichte kleurafwijking, incidenteel loslatende plukjes mos etc. zijn inherent aan een natuurproduct. Afwijkingen die geen afbreuk doen aan de (technische) aanvaardbaarheid van dit product, als ook het constateren van de natuurlijke -overigens onschadelijke- geur van het mos, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding. 
 4. De consument of opdrachtgever verklaart middels ondertekening van de offerte, betalen van de gestuurde facturen, of accepteren van gestuurde opdrachtbevestiging kennis te hebben genomen van deze garantiebepalingen en deze nadrukkelijk te accepteren. 
 5. De consument of opdrachtgever zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, locatie, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van ondernemer, de consument, opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd. 
 6. Het mos van ondernemer is geprepareerd, waardoor het in beginsel geen onderhoud behoeft en een jarenlange levensduur heeft. Echter: 

− Mos geurt van nature en dit is inherent aan het product. De geur neemt geleidelijk af (maximaal enkele weken) en is volstrekt onschadelijk. 

− Mos behoudt lange tijd zijn kleur. Onder invloed van fel (zon)licht kan verkleuring versnellen. Dit is te vergelijken met een gemiddelde zitbank, deze verkleuren ook enigszins door zonlicht. 

− In het mos komen kleurverschillen voor, per doos kan de kleur verschillend zijn. Daarom mengen wij bij gebruik (verschillende dozen).. 

− Het mos niet in aanraking laten komen of afspoelen met water of andere vloeistoffen. − Het mos is alleen geschikt voor binnenruimten. Dus niet buiten plaatsen.

− De kleurstoffen in het mos kunnen afgeven. Dit is doorgaans schoon te maken met water en zeep. 

− Bij een lage luchtvochtigheid (lager dan 30%) kan het mos tijdelijk wat droger/harder worden en is dan kwetsbaarder. Zodra het vochtgehalte weer stijgt, wordt het mos weer zacht. Zo kunt u dat zien: als de verwarming hoog aan staat, daalt de luchtvochtigheid. Dit heeft tijdelijk invloed op het mos. 

– Bij een normale luchtvochtigheid (40-60%) blijft het mos mooi zacht. 

 1. Het preserved green van ondernemer, ofwel gestabiliseerd groen, welke een preparatie heeft ondergaan, heeft dezelfde eigenschappen als het geprepareerd mos met de volgende toevoegingen: 

− Preserved green niet plaatsen in vochtige ruimtes, RV niet hoger dan 80 %. − Plaatsing alleen in binnenruimtes, Temperatuur boven 12°C. 

− Geen grote temperatuurschommelingen. 

− Vermijdt langdurige blootstelling aan direct zonlicht in verband met verkleuring. − Vermijd plaatsing vlak voor airconditioning of lampen. 

 1. Moswand stuk? Bel onze Mosteur (Mos Reparateur) 

In onze adviesgesprekken proberen wij deze situatie altijd te voorkomen. De locatie van de moswand, het publiek dat in uw ruimte komt, het soort mos dat u kiest. Er zijn veel variabelen waar wij scherp op letten. Het is een aaibaar product waar mensen graag aan zitten. Wij merken dat sommige liefhebbers dusdanig enthousiast worden waardoor er soms stukjes kapot getrokken worden. 

Een wand met een beschadiging is iets wat u niet wil, maar wij ook niet. Het is immers ook ons visitekaartje! 

Is het toch zo dat er een klein deel gemaakt moet worden? Geen probleem. Wij hebben een speciale montage service die u altijd kunt bellen. Er komt dan een Mosteur van De Verticale Tuinman bij u langs. 

Tijdens een servicebeurt vervangen wij beschadigde mossen en zetten wij loszittende stukken vast. 

Goed om te weten. Wij geven zoals eerder vermeld 3 jaar garantie op onze mos producten. Daar valt het uitvallen en los zitten van mos niet onder. Als het mos na direct de installatie goed vastzit, dan zal dat de jaren daarna ook niet gebeuren. Wij kunnen zodoende niet garant staan voor beschadigingen die optreden na oplevering. Zoals eerder besproken zijn beschadigingen die daarna ontstaan vaak het gevolg van menselijk handelen (er wordt aan getrokken, of men stoot er tegen aan tijdens een verhuizing). Hier kunnen wij niet garant voor staan. Wij hopen op uw begrip.

 

Artikel 11 – Garantie Outdoor Greenwall en Living Greenwall 

 1. Op de constructie van de door ondernemer geleverde producten wordt een garantie gegeven voor de duur van 4 jaar, tenzij om product-specifieke redenen een kortere garantieduur overeen wordt gekomen. Deze producten worden bij artikel 4 besproken. 
 2. De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie kunnen bestaan uit vergoeding, vervanging of een combinatie hiervan. Voor de opdrachtgever geldt dat de garantie nooit verder kan reiken dan hoe de leverancier c.q. fabrikant van het product haar garantie aanbiedt. 
 3. De consument of opdrachtgever verklaart middels ondertekening van de offerte, betalen van de gestuurde facturen, of accepteren van gestuurde opdrachtbevestiging kennis te hebben genomen van deze garantiebepalingen en deze nadrukkelijk te accepteren. 
 4. Een uitzondering in de garantie is de beplanting die toegepast wordt in de wand. Omdat het voor ons niet te monitoren is in hoeverre goed voor de planten wordt gezorgd kunnen wij hier geen jarenlange garantie op geven. U dient te vertrouwen op onze kennis en adviezen bij het kiezen van de juiste beplanting van uw wand. Wij geven na plaatsen 3 maanden garantie op de planten. 
 5. Er kan wel langere garantie op beplanting worden gegeven wanneer u bij ons een onderhoudscontract afsluit. Niet alle onderhoudscontracten bevatten plantgarantie, dat zal duidelijk in het contract vermeld staan. 

Heeft u een onderhoudscontract met 100% groen garantie? Op deze manier zijn ziektes, schimmels en andere plagen op tijd te herkennen en voorkomt u dode beplanting. 

 1. Belangrijk: als het vriest moeten de leidingen van de Outdoor Greenwall leeg. Wij hebben bij de wanden tappunten geïnstalleerd, deze dient u zelf open te draaien om zo het water er uit te laten lopen. Doet u dit niet, dan kan vorstschade optreden. Wij kunnen niet garant staan voor vorstschade. Dit is overigens wel te repareren, maar dat willen wij natuurlijk voorkomen. Dat is gewoon zonde.

Artikel 12 Retourneringsbeleid Webshop

 

Het kan wel eens voorkomen dat u een bestelling retour wilt sturen. Wellicht omdat het product toch niet bevalt of misschien is er een andere reden is waarom u de bestelling toch niet zou willen hebben. Wat de reden ook is, u heeft het recht uw bestelling tot 30 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@deverticaletuinman.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Product ruilen?

Wilt u uw product ruilen? Dat is helemaal geen probleem. U kunt hiervoor contact opnemen met info@deverticaletuinman.nl. Wel draagt u zelf de kosten voor terugzending van het product.

Per ongeluk een verkeerd bezorgadres doorgegeven? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We proberen dan de bestelling nog voor u te wijzigen.